Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Výchovné poradenství

Program výchovného poradenství a osvětové činnosti ve školním roce 2017-2018

Hlavní cíle výchovného poradenství a osvětové činnosti na naší škole jsou:

  • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů,
  • nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných osobních životních situací,
  • poskytování informací a poradenských služeb všem zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice, ale i na školách v zahraničí,
  • příprava absolventů pro vstup na trh práce,
  • soustřeďování nabídek zaměstnání v rámci České republiky, tak i v zahraničí.

Program výchovného poradenství je realizován formou kvalifikovaných přednášek a besed a je založen nejen na úzké spolupráci s členy pedagogického sboru, ale také na spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, dále s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích a dalšími institucemi.

Plánované přednášky pro školní rok 2017-2018:
1. ročník:
S Tebou o Tobě (leden 2018)

2. ročník:
Návštěva Domu světla, případně centra Drop In v Praze (únor – květen 2017-2018)
Drogy a jiné závislosti (květen 2018)

3. ročník:
Domácí a sexuální násilí (listopad 2017)
SCIO – Maturitní trénink (duben – květen 2018)

4. ročník:
Gaudeamus Brno: dle zájmu studentů ze 4. ročníků (říjen 2017)
Jak na VŠ? (prosinec 2017, leden 2018)
Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a situace na trhu práce v okrese Pardubice (leden – únor 2018)
SCIO – Maturitní trénink (duben – květen 2018)
Podle možností nabídka prezentací studijních oborů vybraných vysokých škol

Plánovaný program může být v případě potřeby rozšířen o další akce. Podle potřeby bude také navázána spolupráce s jinými institucemi a prohloubena stávající spolupráce.

V rámci protidrogové prevence nabízí škola žákům možnost zapojení do různých mimoškolních aktivit, žáci mohou využívat služeb školní knihovny a denní místnosti. Žáci mají možnost zapojit se i do řady soutěží a projektů, které jim zprostředkovávají jednotliví vyučující. Škola realizuje preventivní programy pro studenty (v prvním ročníku jde o třídenní seznamovací seminář, v druhém ročníku žáci absolvují čtyřdenní sportovně-zdravotní kurz).
Výchovné poradenství na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Pardubicích koordinují ředitelka školy Ing. Jitka Šírová a  Mgr. Alena Šildová.

Pardubice,  29. 8. 2017