Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Vzdělávání

Učební plánUčebniceVybavení školyStupně a kritéria klasifikace
Souhlas s použitím osobních údajůZákon č. 101/2000 Sb.

1. Čtyřleté maturitní

 

Základní charakteristika

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření. Poskytuje denní formou vzdělání v tradičním studijním oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Příprava absolventů je orientována na výkon ekonomických činností ve výrobních podnicích, v peněžnictví, v tuzemském i mezinárodním obchodě, cestovním ruchu a službách, ve státní správě a samosprávě, drobném podnikání a dalších oblastech hospodářství. Výuka se uskutečňuje podle osnov schválených MŠMT ČR.

Cíle, formy a obsah vzdělávání

Cílem vzdělávání žáka Obchodní akademie, Pardubice je poskytnout mu potřebné vědomosti a dovednosti, v praxi je používat a rozšiřovat dalším studiem nebo samostatně tak, aby mohl dobře vykonávat administrativní práce, vést účetnictví s využitím výpočetní techniky, realizovat úspěšně nákup a prodej, provádět dokumentační a rozborové činnosti, personální práci, pracovat v týmu a vykonávat činnosti související s chodem podniku.

Dosažení výše uvedených cílů přispívá odborná a pedagogická připravenost učitelského sboru, optimálně zvolený učební plán a odpovídající struktura volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku. Nabídka předmětů učebního plánu vychází zcela z požadavků praxe – dobrá odborná připravenost, kvalitní ústní a psaný projev v jazyce českém a ve dvou z cizích jazyků – anglickém, německém, ruském a francouzském – se znalostí odborné ekonomické terminologie alespoň v jednom z cizích jazyků a dále připravenost využívat ve své práci informační technologie.

Mezi odborné předměty povinného základu jsou v letošním školním roce zařazeny účetnictví, ekonomika, ekonomická cvičení, firemní praxe a informační technologie v ekonomice. Od prvního ročníku jsou současně vyučovány dva cizí jazyky z výběru jazyk anglický, francouzský, německý a ruský. Anglický je vyučován v rozsahu 4 hodiny týdně v prvním, druhém a třetím ročníku a 5 hodin týdně v ročníku čtvrtém. S výukou druhého cizího jazyka žák začíná v prvním a druhém ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně, ve třetím a čtvrtém v rozsahu 4 hodiny týdně. Seminář informačních technologií, zbožíznalství, veřejné správy a společenskovědní seminář jsou jako volitelné předměty zařazeny ve čtvrtém ročníku. Informační technologie (výpočetní technika) je jako samostatný povinný předmět vyučován od prvního do třetího ročníku. Dále je výpočetní technika využívána v předmětech ekonomická cvičení, informační technologie v ekonomice, firemní praxe a v předmětu písemná a elektronická komunikace (obchodní korespondence).

Na systém vyučovaných předmětů navazuje nabídka volitelných maturitních předmětů. Pro tento školní rok jsou jako volitelné maturitní předměty stanoveny cizí jazyky a matematika.

Studentům bude nabídnuto jazykové vzdělávání v Jazykové škole za účelem získání národních mezinárodních certifikátů v jazyce anglickém a německém.

Výuka se uskutečňuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR a učebních plánů pro jednotlivé ročníky schválených ředitelkou školy.

 

2. Jednoleté pomaturitní


Z důvodu nedostatečného zájmu uchazečů kurz nebude otevřen.