Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Školská rada

Základní informace

Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se s účinností od školního roku 2005/2006 zřizuje na základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada pracuje od 1. ledna 2018 v tomto složení:

Mgr. Lucie Fajfrová – zástupce zřizovatele školy (Pardubický kraj)

Ing. Mgr. Hana Janiková - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
Ing. Dagmar Golová – předsedkyně – zástupce pedagogických pracovníků školy

zriz_listina

Zřizovací listina