Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Státní jazykové zkoušky

Termíny státních jazykových zkoušek

Písemná část státních jazykových zkoušek

a) státní základní zkouška – všechny jazyky  - 17. květen 2019 od 13:30 hodin

b) státní všeobecná zkouška – všechny jazyky – 24. květen 2019 od 13:30 hodin

Ústní část státních  jazykových zkoušek

Konání ústní části státních základních zkoušek z anglického a německého jazyka

je stanoveno v termínu od 6. června 2019 od 15:00 hodin

Konání ústní části státních všeobecných zkoušek z anglického a německého jazyka

je stanoveno v termínu od 13. června 2019 od 15:00 hodin

Přihlášky ke státním jazykovým zkouškám

Ke státní jazykové zkoušce se můžete přihlásit vyplněním on-line přihlášky nebo na předepsaném  tiskopise v období  od  1. února do 29. března 2019. Tiskopis lze vyplnit v sekretariátu školy v pracovní dny v době od 7:30 do 15:30 hodin.

Kandidát bude ke zkoušce přihlášen po zaplacení poplatku na účet školy, nejpozději

do 29. března 2019.

Poplatky za státní jazykové zkoušky

Státní jazyková zkouška základní

- písemná část 4 kandidáti a více Kč  2.300,–
1 – 3 kandidáti Kč  3.700,–
- ústní část Kč     600,–

Možnost poskytnutí množstevní slevy kandidátům přihlášeným vzdělávacími subjekty v maximální výši Kč 200,-.   Sleva bude poskytnuta kandidátovi z poplatku za písemnou část zkoušky.

- Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 2

Státní jazyková zkouška všeobecná

 - písemná část 4 kandidáti a více Kč  2.400,–
2 – 3 kandidáti Kč  5.400,–
- ústní část Kč     700,–

Možnost poskytnutí množstevní slevy kandidátům přihlášeným vzdělávacími subjekty v maximální výši Kč 200,-.   Sleva bude poskytnuta kandidátovi z poplatku za písemnou část zkoušky.

- Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 2

Poplatek za účast na písemné části  zkoušky je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke zkoušce.

Poplatek za účast na ústní části zkoušky je splatný nejpozději v den konání této ústní zkoušky.  Dokladem o jeho zaplacení se kandidát prokazuje před zahájením ústní zkoušky.

Poplatek za složení písemné i ústní části státní jazykové zkoušky se hradí bezhotovostním způsobem na účet Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Pardubice u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., třída Míru 1400, Pardubice,

číslo účtu 647 235 4074/2700. Jako variabilní symbol platby se uvádí datum narození kandidáta ve tvaru DDMMRR (D-den, M-měsíc, R-rok).

Základní informace pro uchazeče o vykonání státní jazykové zkoušky

  • Státní jazyková zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí.
  • Státní jazykové zkoušky na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky  v Pardubicích jsou konány jako státní základní a státní všeobecné.
  • Vykonání písemné i ústní části státní jazykové zkoušky probíhá za úplatu.
  • Podrobné písemné informace o státních jazykových zkouškách  získají zájemci                  od 1. února 2019
  • na www stránkách školy
  • nebo si mohou vyzvednout tištěnou formu v sekretariátu školy, první patro, číslo  dveří  HB 15, v době od 7:30 do 15:30 hodin.

Státní jazyková zkouška základní

1.  Státní jazyková zkouška základní odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

2.  Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v České republice a v zemích dané jazykové oblasti.

3.  Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému projevu i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v  rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se  znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.  Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

4.  V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje:

a)    stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu  v celkové délce asi 35 – 40  minut,

b)    stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu  700 – 1000 slov a v celkové délce 55 – 60 minut,

c)     schopnost používat vybrané mluvnické a  lexikální  struktury v cizím jazyce v celkové délce alespoň 55 minut,

d)    dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi  300 slov a celkové délce 85 minut.

Pro vypracování  písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodiny. Při ověřování dovedností viz body b) a d)  může uchazeč používat slovník.

5.    V ústní části zkoušky, která trvá 15 – 20 minut, se u kandidáta ověřuje:

a)    schopnost  pohotově reagovat v běžných situacích denního života,

b)    dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Příprava před ústní částí zkoušky je stanovena na 15  až 20 minut.

Státní jazyková zkouška všeobecná

1. Státní jazyková zkouška všeobecná odpovídá úrovni  C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

2. Obsah státní jazykové zkoušky všeobecné je zaměřen na témata denního života, na základní otázky  politického, hospodářského, společenského  a kulturního dění v České republice a dané jazykové oblasti. Dále je zaměřen na reálie dané  jazykové oblasti a na orientaci v literatuře zemí dané jazykové oblasti.

3. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran. Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

4. V  písemné části zkoušky, která je stanovena na 4 hodiny, se u kandidáta ověřuje:

a)    stupeň porozumění vyslechnutému  cizojazyčnému textu v celkové délce  40 až 45 minut,

b)     stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200 – 1400 slov, v celkové délce 55 – 60 minut,

c)    schopnost používat vybrané mluvnické a  lexikální  struktury v cizím jazyce v celkové délce 55 až 60 minut,

d)    schopnost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma  v celkovém rozsahu asi 500 slov, v celkové délce 85 minut.

Při ověřování dovedností viz body b) a d)  může uchazeč používat slovník.

5. V ústní části zkoušky, která trvá  25 – 30 minut,  se u uchazeče ověřuje:

a)       schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života,

b)    schopnost plynně a jazykově správně v cizím jazyce hovořit o daných tématech,

c)    znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

d)       dovednost plynně a jazykové správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran.

Příprava před ústní částí zkoušky je stanovena na 20 minut.