Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Jazyková škola

Základní údaje

  • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí jako součást Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova 325. Jejím zřizovatelem je Pardubický kraj.
  • Činnost školy se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a vnitřní směrnicí pro činnost jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucí jazykové školy a v sekretariátu školy.
  • Jazyková škola nabízí v kurzech kvalitní výuku, kterou zabezpečují kvalifikovaní lektoři.
  • Na trhu jazykového vzdělávání působí škola od roku 1992.
  • Na škole je možno skládat státní jazykové zkoušky, k jejichž konání získala škola akreditaci jako jediná v Pardubicích. Ke státním zkouškám se mohou vedle posluchačů jazykové školy přihlásit i zájemci z řad veřejnosti.
  • Výuka je koncipována tak, aby absolventi byli v případě zájmu připraveni skládat vedle státních zkoušek i mezinárodní zkoušky FCE (Cambridge English Qualifications: B2 First) nebo Zertifikat Deutsch.
  • Výše uvedené mezinárodní zkoušky koná škola ve spolupráci s institucemi sídlícími v Pardubicích. S Britským centrem a Goethe institutem.

Organizace kurzů

Výuka probíhá v budově Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova 325.

Každý ročník daného typu kurzu má stanovenou roční hodinovou dotaci a výši ročního školného. Cena učebnic není zahrnuta v ceně kurzu.

Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Do zvoleného ročníku daného typu kurzu je posluchač zařazen po podání přihlášky. Formulář přihlášky lze získat také osobně v sekretariátu školy.

Přihlášky na následující školní rok jsou přijímány v sekretariátu školy od července do září daného roku do naplnění kurzu. Výjimku v naplněnosti kurzu stanoví vedoucí jazykové školy.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 posluchačů.

Výši ročního školného je nutno uhradit v plné výši do konce měsíce září.

Roční školné mohou za posluchače hradit jejich zaměstnavatelé. Pro úhradu školného vystaví škola zaměstnavatelům na základě jimi předložené objednávky fakturu.

Po zahájení výuky je možné přistoupit do zvoleného ročníku daného typu kurzu, pokud není zvolený ročník již naplněn. Posluchač pak hradí poměrnou část ročního školného.

Další informace jsou uvedeny ve výše uvedených dokumentech, vyhlášce MŠMT a vnitřní směrnici.

Způsob úhrady jazykových kurzů

Roční školné se platí jednorázově na celý školní rok bankovním převodem nebo vkladem na účet školy.